طراحی پروژه ای متن باز برای ایجاد یک سیستم تحریریه آگهی مشاغل

امکان ثبت مشاغل -محل – مشخصات – دسته بندی و …