امکان تبادل ترافیک و آمار سایت بین دو سایت همکار  از طریق ربات اشتراکی

بدین صورت عمل می کند که اگر بازدیدی دریک سایت صورت بگیرد در سایت دیگر هم بازدید ثبت می شود و در پس زمینه موجب بالا رفتن بازدید سایت می شود