سایتی برای این گروه که در زمینه تزئینات داخلی سازمان به صورت بین المللی فعالیت دارند ایجاد شده است .