برچسب: suck my iphone

  • گوشی آیفنی که باید مکید !

    گوشی آیفنی که باید مکید !

    چند روز پیش اتفاق جالبی برای من و گوشی اپل ام افتاد . در هنگام کار بودم که لیوان نوشیدنی ریخت روی گوشی و خوشبختانه با خیال راحت که هیچ اتفاقی برای گوشی ام نیافتاده گوشی رو تمیز کردم و کنار گذاشتم . اما وقتی گوشی زنگ خورد متوجه ایراد عجیبی شدم اسکپیر داخلی سیستم…